Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

ZARZĄDZENIE I/14/20
BURMISTRZA NOWEGO WIŚNICZA
z dnia 27 stycznia 2020 r.

W sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1148 z późn. zmianami) Burmistrz Nowego Wiśnicza zarządza, co następuje:

§ 1.Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowy Wiśnicz oraz na widocznym miejscu w siedzibach publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz.

Załącznik
do zarządzenia Nr I/14/20
Burmistrza Nowego Wiśnicza
z dnia 27 stycznia 2020 r.


Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz


I. Rodzaj czynności

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w
publicznej szkole podstawowej lub klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Od 2 marca do 20 marca 2020 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym Od 15 kwietnia do 17 kwietnia 2020 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do publicznego
przedszkola,oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub klasy pierwszej
w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7
ustawy Prawo Oświatowe

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Od 2 marca do 27 marca 2020
Termin w postępowaniu uzupełniającym Od 14 kwietnia do 23 kwietnia 2020 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 1 kwietnia 2020 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym 24 kwietnia 2020 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia lub woli podjęcia
nauki w postaci pisemnego oświadczenia

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 kwietnia do 8 kwietnia 2020 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym od 24 kwietnia do 28 kwietnia 2020 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 15 kwietnia 2020 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym 30 kwietnia 2020 r.


Przedszkolowo.pl logo